Aquafin RS300

Hurtigtørrende, vandtæt hybridmembran

 
Egenskaber
 
 • Vandtætning af betonkonstruktioner og under fliser uden søm/samlinger
 • Mange funktioner
 • Højfleksibel og revneoverbyggende
 • Hydraulisk afhærdende
 • Hurtig og reaktiv udtørring
 • Meget lavt udtørringstab
 • Allerede efter tre timer er det regnfast, gåbart og kan viderebearbejdes
 • Diffusionsåben, frost-, UV- og ældningsbestandig
 • Velegnet til anvendelse i "aggressivt" miljø i henhold til DIN 4030
 • Trykstærk
 • Velegnet til alle underlag på bærende konstruktioner
 • Nem og effektiv påføring
 • Rodfast
 • Kan påføres med kost, spartel eller egnet sprøjteudstyr
 • Indeholder ikke opløsningsmidler
 • Hæfter uden primning på matfugtige underlag
 • Vandtætningsmateriale i henhold DIN 18195, del 2, tabel 7 og 8
 • Modstandsdygtigt mod aggressivt vand, der angriber beton iht. DIN 4030
 • Velegnet til negativt vandtryk


Anvendelsesområde

På grund af sine reaktive egenskaber er AQUAFIN-RS300 et effektivt middel til vandtætning af byggeri og vådrumstætning under fliser.

Det kan anvendes problemfrit og uden lange ventetider under vanskelige forhold, såsom ved høj fugtighed, lave temperaturer osv.

Vandtætning af byggeri:

AQUAFIN-RS300 kan anvendes under nedenstående forhold til vandtætning af jorddækkede vægge og gulve, der består af murværk eller beton, og både i nybyggerier og eksisterende konstruktioner:
 
 • Jordfugt/ikke-stående overfladevand i henhold til DIN 18195, del 4
 • Vand uden tryk, på dækoverflader og i vådrum i henhold til DIN 18195, del 5
 • Opstuvet overfladevand i henhold til DIN 18195, del 6
 • Vandtryk i henhold til DIN 18195, del 6 (ved egnede byggerier)
 • Vandtætning af vandbeholdere i henhold til DIN 18195, del 7 (f.eks. svømmebade, drikkevand og spildevand)
 • Horisontalspærre i og under vægge mod opstigende fugt
 • Vandtætning af jorddækkede ydervægge mod opstuvet overfladevand samt vandtryk på op til tre meter, inklusive støbeskel
 • Vandtætning ved elementsamlinger
 • Velegnet til at klæbe isolering på

Ved vandtætning af beholdere skal vandet analyseres. Se påvirkningsgrader for kemiske angreb i DIN 4030. AQUAFIN-RS300 er velegnet til "aggressivt miljø" (miljøklasse XA2).

Tætning under keramiske fliser:

AQUAFIN-RS300 er en nem, effektiv og langsigtet vandtætning af vådrum. Det kan f.eks. være i køkkener, private og offentlige vådrum samt balkoner og terrasser, svømmebade og omgivelser til svømmebade. Den vandtætte membran i støbeskellet forstærkes med ASO-tætningsbånd-2000 eller ASO-tætningsbånd-2000-S afhængig af vandbelastningen. AQUAFIN-RS300 er egnet til vandbelastning i klasse A og B i henhold til DIN 18195, del 7 samt A0 og B0 ifølge ZDB-informationsarket (*1).

Vandtætheden er testet efter principperne for mineralsk baseret vandtætning (MDS) og for vandtætning sammen med flisebelægning (AIV). Det er godkendt op til 6 meters vandtryk.


Tekniske data
  Færdigt produkt på 10 kg:
  Flydende komponent: Pulverkomponent:
Basis: polymerdispersion specialcement
     
Blandingsforhold: 1 vægtdel 1 vægtdel
Emballage:
Færdigt produkt (sæt): Spand på 10 kg Pose på 2 x 5 kg
     
Farve: hvid grå
     
Massefylde: ca. 1,27 g/cm3  
Brugstid *): ca. 45 minutter  
Underlag/temperatur ved påføring: +5° C til +35° C  
Trækstyrke iht DIN EN 1542: > 1,0 N/mm2  
Trækstyrke iht DIN 53504: ca. 1,0 N/mm2 ved +23° C   
Aftræksstyrke iht DIN 53504: ca. 85% ved +23° C  
Revneoverbyggende iht DIN EN 14879-6     
0,4 mm revne, holdt i 24 timer: gennemført  
Vandtæthed i byggerier iht PG MDS og AIV,     
(15 m vandsøjle): gennemført   
Vandtæthed ved negativt vandtryk: 2.0 bar   
Dampdiffusion μ-værdi, ved     
2mm tørfilmtykkelse: ca. 1100  
Sd-værdi ved 2 mm tørfilmstykkelse: ca. 2,5 m  

Forhold/materialeforbrug/tykkelse på tørfilm:

Ca. 1,5 kg per millimeter lagtykkelse. Forbrug 1-3,5 kg/m2 afhængig af vandbelastning. Lagtykkelse 1-3 mm. Påføres i 1-2 lag uden primer og på fugtigt underlag.

Vandtætning i henhold til DIN 18195, del 7:

Sammen med keramiske fliser: min. 3,0 kg/m2, ca. 2 mm

Anvend vådfilm med ca. 1,1 mm tykkelse pr. mm tykkelse på tørfilm.

Ved ujævne underlag er forbruget højere.

Klar til brug*):

Regntæt efter ca. tre timer. Det må ikke komme i kontakt med opstuvet  overfladevand
under vandtryk efter ca. tre dage
fliser kan lægges efter ca. 6 timer
*) ved +20° C og en relativ luftfugtighed på 60 %

Opbevaring:
Pulverkomponent: køligt og tørt i seks måneder. 
Flydende komponenter: frostfrit i seks måneder i den originale, uåbnede beholder. Anvendes straks efter åbning af emballagen.

Rengøring:
Værktøjet rengøres med vand, inden produktet indtørrer. Indtørrer produktet, kan det blødgøres med AQUAFIN-Cleanser, og efterfølgende vaskes af.


Forberedelse af underlaget

Underlaget skal være bæredygtigt, jævnt og fuldfuget. Det skal være fri for lunker, huller, store revner og grater, støv og alt, der kan hæmme klæbningen, såsom olie, maling, cementslam og løst materiale. Når det anvendes med flisebelægning, henføres til DIN 18157, del 1, for en vurdering af underlaget.

Beton med fyldte samlinger, mørtel klasse PII og PIII, fuget murværk, cementbaseret afretningslag, asfalt med hårdhedsklasse IC10 og IC15, fugtresistente gipsplader og gipsfiberplader er egnede underlag. Hjørner og kanter såsom bundplader etc. skal afrundes eller skråslibes. Fordybninger > 5 mm såvel som mørteloverskud, åbne stød- eller horisontale samlinger, løsrevet materiale, stærkt porøst underlag eller ujævnt murværk skal udbedres på forhånd med en egnet cementbaseret mørtel såsom f.eks. Inducret BIS 5/40 eller SOLOCRET-15. Underlaget skal være matfugtigt ved påføringen. Anvend ASO-Unigrund-GE eller ASO-Unigrund-K til at grunde meget porøse underlag, gasbeton eller gipsholdige underlag for at forbedre klæbeevnen.

Dampgennemtrængning fra bagsiden eller fugt fra den negative side skal udelukkes. Ved vandtætning med indtrængende bagsidefugt, skal der altid forbehandles med AQUAFIN-1K for at undgå tryk fra underlaget. Afhængig af vandbelastningen behandles med ét eller flere lag. Hvis der er jordfugt vil forbruget være minimum 1,75 kg/m2 og for opstuvet overfladevand minimum 3,5 kg/m2 AQUAFIN-1K. På betonkomponenter er det også muligt at udelukke fugt fra den negative side med ASODUR-SG2/SG2-thix med et forbrug på 600-1000 g/m2.


Påføring af produktet

Underlaget skal være matfugtigt, når AQUAFIN-RS300 påføres. Meget porøse og let sandede underlag skal grundes med ASO-Unigrund. Grunderen skal være helt tørret ind, før der arbejdes videre.

Ca. 50-60 % af den flydende komponent hældes i blandespanden og blandes med pulverkomponenten til en ensartet konsistens uden klumper. Resten af væsken tilføjes efterfølgende, og det blandes godt. Med en mekanisk omrører (ca. 500-700 o/m) påregnes en blandingstid på ca. 2-3 minutter. Det skal stå i ca. 5 minutter og derefter omrøres grundigt igen.

AQUAFIN-RS300 påføres med en kost eller en spartel i ét eller flere lag uden porer. Andet lag kan påføres, når det første lag er gåbart eller ikke beskadiges af næste lag (ca. 2-4 timer afhængig af forholdene). Ved spartling anvendes en tandspartel på 4-6 mm afhængig af belastningen, hvorefter der efterglattes. Der må ikke påføres mere end 3 kg/m2 pr. arbejdsgang, da det vandtætte lag kan revne pga. det høje bindemiddelindhold.

AQUAFIN-RS300 kan sprayes på. Når der bruges spray, må der maksimalt bruges 0,15 l/10 kg AQUAFIN-RS300 afhængig af det anvendte udstyr.

Ved vandtætte dilatationsfuger og støbeskel anvendes et ASO-tætningsbånd, der er egnede til de specifikke vandforhold. 

Med en tandspartel på 4-6 mm, påføres AQUAFIN-RS300 minimum 2 cm bredere end tætningsbåndet og på begge sider af den samling, hvor overbygningen skal være. ASO-tætningsbånd-2000/-S lægges på det friske lag og trykkes efterfølgende forsigtig ind i vandtætningslaget med en stålspartel eller rulle, uden at der dannes hulrum eller folder. Tætningsbåndet skal være fuldt indlejret og tildækket. Vandet må ikke løbe om på bagsiden af ASO-tætningsbånd-2000/-S. ASO-tætningsbånd-2000/-S lægges i en sløjfe hen over dilatationsfuger. De vandtætte bånd-samlinger skal overlappe med minimum 5 til 10 cm, og påklæbes uden folder ved hjælp af AQUAFIN-RS300; de dækkes til med et lag mere.

Fliser kan lægges med for eksempel UNIFIX-2K. Inden fliserne lægges, skal vandtætningen være fuldstændig gennemhærdet.

Følgende kan anvendes som et alternativ til ASO-tætningsbånd (hulkehl): AQUAFIN-1K påføres i støbeskellet mellem sokkelområdet og væggen. Derefter laves en hulkehl på ca. 4 cm med Inducret BIS 5/40 eller tilsvarende. Når det er helt tørt, vandtættes med AQUAFIN-RS300.

Dræn- og beskyttelsesplader til konstruktioner, der er i kontakt med jord: 

Vandtætningslag skal beskyttes mod vejrpåvirkning og mod mekanisk skade ved hjælp af egnede beskyttelsesforanstaltninger i henhold til DIN 18195, del 10. Beskyttelsen påføres, når laget er helt tørt. Isoleringen kan påklæbes med AQUAFIN-RS300. I det tilfælde blandes pulverkomponenten med ca. 50-60 % af den flydende komponent, så der dannes en plastisk konsistens, og indstøbes helt med en egnet tandspartel. Dræn monteres i henhold til retningslinjerne i gældende standard.


Anbefalinger

• Under hærdningsprocessen må vandtætningsmembranen ikke komme i kontakt med vand. Vandgennemtrængning fra bagsiden kan føre til afskalning ved frostgrader.
• Når der er stærk sol, skal arbejdet foregå i skygge.
• Overfladen kan blive lidt klistret ved høje temperaturer på grund af det høje indhold af polymer. I det tilfælde anbefaler vi at efterbehandle med vand for at sikre fuldstændig hydrering.
• Overfladetemperaturen kan falde til under dugpunktet i rum med høj fugtighed og/eller utilstrækkelig ventilation (f.eks. vandebeholdere) (kondensering). Dette undgås ved hjælp af egnede foranstaltninger, såsom f.eks. affugtere. Det er ikke tilladt at opvarme direkte eller at blæse ukontrolleret varm luft ind i.
• I en beholder med stærk strøm samt områder med lavt vand med øget vandgennemstrømning vil AQUAFIN-RS300-laget erodere hurtigere. Dette gør sig især gældende, når der også er høje vandtemperaturer (> +25° C). Vi anbefaler, at anvendelsen af AQUAFIN-RS300 vurderes i forhold til projektet. Hvis det er nødvendigt, kan AQUAFIN-RS300 belægges med fliser.
• Som overfladebeskyttelse må AQUAFIN-RS300 ikke udsættes for punktbelastning eller lineær belastning.
• AQUAFIN-RS300 kan pudses og males ovenpå med dampdiffusionsåben dispersionsmaling uden opløsningsmidler eller dispersionssilikatmaling (ikke ren silikatmaling).
• Med en poreforseglende grunder undgås direkte kontakt med metaller, såsom kobber, zink og aluminium. En poreforseglende grunder kan laves med to lag ASODUR-GBM. Ved første lag påføres rigeligt på det affedtede og rengjorte underlag. Når grunderen har siddet på i ca. 3-6 timer, påføres et lag ASODUR-GBM med en kost og 0,2-0,7 mm quartz-sand spredes ud over. Forbrug på ca. 800-1000 g/m2 ASODUR-GBM.

Se gældende datablad fra EU om sundhed og sikkerhed.
Dette er en vejledende oversættelse baseret på information fra producenten. Vi har naturligvis tilstræbt, at al information er så akkurat og præcis som mulig, men Dolenco ApS fraskriver sig ethvert ansvar for eventuelle fejl eller mangler i litteratur udfærdiget af Dolenco ApS. Vi henviser derimod til producentens originale dokumentation, som kan rekvireres på originalsproget på forespørgsel.
  Download:

Teknisk Datablad

Brochure